Durga 3

Artist: Kamal Malakar dimension: 14.5″ X 11″