Durga 4

Artist: Kamal Malakar dimension: 28″ X 22.5″